ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯลำพูน พบสื่อมวลชนฯและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เชิญชวนปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน

เวลา 10:00 น.วันที่ (12 กันยายน 2566) ณ.บ้านดอยสารภี ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทานายสันติธร ยิ้มละมัยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนโดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นส.มัณฑนาอาษากิจประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวหลัก สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ สมาคมสื่อฯ อปมช.อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เครือข่ายสื่อฯ ในพื้นที่ลำพูน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จและเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สำคัญหลายด้านที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูนไปพร้อมกัน

กิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่มีเป้าหมายให้พี่น้องชาวลำพูนทุกคน 405,075 คน ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้น ซึ่งหากชาวลำพูนทุกคนให้ความร่วมมือจังหวัดลำพูนจะมีจำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้น 405,075 ต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดปัญหาภาวะโลกร้อน ภายใต้กิจกรรมผู้ว่าฯลำพูนชวนปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดปัญหาภาวะโลกร้อน นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญที่เป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องจังหวัดลำพูน ซึ่งในปี 2566 จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและ “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2566 และไฮไลท์ของแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วย

กิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานราชการหลายหน่วย อาทิ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน สนับสนุนต้นไม้ 150 ต้น เช่น ต้นขี้เหล็ก ต้นแคนา ต้นชงโค ต้นทองอุไร ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้กินได้ตามความต้องการของพี่น้องบ้านดอยสารภี และกิจกรรมในวันนี้ได้ร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชน ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล นำไปสู่การขยายผลข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชนและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

#สมาคมสื่อมวลชนจามเทวีลำพูน