Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร มณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมกับ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร
มณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมกับ จังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 310 พร้อมด้วย ทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่บ้านหนองกระจับ หมู่ที่6 ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบช่วยกันกำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า และขุดลอกคลอง แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ตลอดจนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์