Reporter&Thai Army

กรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเลียบลำน้ำยวม… ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

กรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเลียบลำน้ำยวม…
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณถนนเลียบลำน้ำยวม ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนกฤติ ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธาน