Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 ) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม, จัดโครงการจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 13 พ.ย.61 , 0830-1200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 ) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.จัดกำลังพลร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม, จัดโครงการจิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตามที่ วัดเทพนิมิตรมงคลจะมีการจัดกฐินของทางวัดขึ้นในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเทพนิมิตมงคลและตัดหญ้ารอบถนนทางเข้าวัดในกิจกรรมจิตอาสาได้รับความร่วมมือจากผู้นำและชาวบ้านหมู่ 1และหมู่ 5 ร่วมกันพัฒนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย