Reporter&Thai Army

หมู่ รส.๓ มว.รส.๑ ร้อย รส.ที่ ๒ (อ.เมืองสุโขทัย) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุโขทัย กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อ ๑๓๐๙๐๐ ธ.ค.๖๑ หมู่ รส.๓ มว.รส.๑ ร้อย รส.ที่ ๒ (อ.เมืองสุโขทัย) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุโขทัย กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจัดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ภายในอำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อให้ประชาชนได้สะดวกต่อการขอความช่วยเหลือ และร้องเรียนในเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.๕ ต.ปากพระ อ.เมือง จว.ส.ท. ผลการปฎิบัติไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย