ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเวียงชัย เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของราษฎรในพื้นที่ต.เมืงชุม และดำเนินการจัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ 4.0” ให้แก่ราษฏรบ้านวังช้าง


เมื่อ130900 ธ.ค. 61 กกล.รส.จ.ชร.โดย ร.ท.ประสงค์ชัย สุวรรณ์ หน.หมู่ รส.อ.เวียงชัย ร่วมกับนายณรงค์ ซาวคำเขตต์ ปลัดอาวุโสอ.เวียงชัย ,นายยศพงศ์ ตุลาชม หน.ฝ่ายความมั่นคง อ.เวียงชัย พ.ต.ต.แดน ใจหาญ สวป. สภ.เวียงชัย,นายดวงจันทร์ จันคำ กำนันต.เมืองชุม ออกดำเนินการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเวียงชัย เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของราษฎรในพื้นที่ต.เมืงชุม และดำเนินการจัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ 4.0” ให้แก่ราษฏรบ้านวังช้าง ม.9 ต.เมืองชุม ณ หอประชุมบ้านวังช้างโดยมีราษฏรเข้าร่วมรับฟังจำนวน 100 คน
การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ