ชุด ชป.กร.กองพัน ( ขุนอาสา 334 ) ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบัน “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”


– เมื่อ 130900 ธ.ค.61 ชุด ชป.กร.กองพัน ( ขุนอาสา 334 ) ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เทิดทูนสถาบัน “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ

บ.หนองกระทุ่ม ม.2 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จว.พ.จ. เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึง วัตถุประสงค์ และความเป็นมาของศาสตร์พระราชา และโครงการต่างๆ ที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงคิดค้นเพื่อให้ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้นำไปใช้ในการดำเนินชิวิตประจำวัน โดยมี นายปิยะ เขียวดี ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอวังทรายพูน เป็นประธานฯ และได้มี ชุด ชป.มวลชน อ.วังทรายพูน, เจ้าหน้าที่อ.วังทรายพูน ,เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.วังทรายพูน ,นายกเทศมนตรีตำบลหนองปล้อง ,กำนันตำบลหนองปล้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 53 คน ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย