Reporter&Thai Army

พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อม ฝอ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท), พ.อ.เจษฎา เงินกอบทอง ผบ.ร.7, พ.ท.เฉลิมพล ศรีทะ ผบ.ร.7 พัน.1/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1), รอง ผบก.ภ.จว.ล.พ., ปลัด จว.ล.พ., นอภ.เมืองลำพูน, ป้องกัน จว.ล.พ. และฝ่ายปกครอง จว.ล.พ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างวินัย และสมรรถภาพร่างกายสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน

เมื่อ 3 ก.ย.61, 1100 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. พร้อม ฝอ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท), พ.อ.เจษฎา เงินกอบทอง ผบ.ร.7, พ.ท.เฉลิมพล ศรีทะ ผบ.ร.7 พัน.1/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1), รอง ผบก.ภ.จว.ล.พ., ปลัด จว.ล.พ., นอภ.เมืองลำพูน, ป้องกัน จว.ล.พ. และฝ่ายปกครอง จว.ล.พ.

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างวินัย และสมรรถภาพร่างกายสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน พื้นที่ จว.ล.พ. ประจำปี 2561 ห้วงระหว่างวันที่ 3 – 5 ก.ย.61 ณ ห้องประชุม ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ จว.ช.ม. โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลพ. เป็นประธานฯ มีสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เข้ารับการฝึกฯ จำนวน 50 คน