Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.ต.ปริญญา คำพรม หน.ฝขว.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ ที่ทำการปกครอง จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ., กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จว.ล.พ. และการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 26 ส.ค.61, 1430 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.ต.ปริญญา คำพรม หน.ฝขว.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ ที่ทำการปกครอง จว.ล.พ., ภ.จว.ล.พ., กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จว.ล.พ. และการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จว.ล.พ. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จว.ล.พ. โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผจว.ล.พ. เป็นธานฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 50 คน