Reporter&Thai Army

พ.อ.นพดล รอดกลาง รองผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.วินัย สุขทัศน์ ร่วมกับชุดตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย

– เมื่อ 12 ธ.ค.61,0900 พ.อ.นพดล รอดกลาง รองผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.วินัย สุขทัศน์ ร่วมกับชุดตรวจสอบและควบคุมประชากรแรงงานต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย ประกอบด้วย สนง.จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก, สนง.คุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก, สนง.แรงงานจังหวัดพิษณุโลก, สนง.ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก, สนง.ตรวจคนเข้าเมืองพิษณุโลก, ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ณ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จำนวน 4 แห่ง พบการจ้างแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 35 คน แยกเป็นสัญชาติลาว จำนวน 21 คน (ชาย 12 คน หญิง 9 คน) สัญชาติเมียนมา จำนวน 14 คน (ชาย 8 คน หญิง 6 คน) ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด (ตามรูปภาพประกอบ 4 ภาพ)