นายอำเภอสุไหง-โกลกเปิดพิธีกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ และได้นำจิตอาสาเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่


นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
นายอำเภอสุไหง-โกลกเปิดพิธีกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่
และได้นำจิตอาสาเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

 

เมื่อเวลา 14.00 น. ณ มัสยิดนูรูลอีมาน หมู่ 1 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก ประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก, นายวีระโชค บุญสวัสดิ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปาเสมัส, นางสุปราณี ใสบริสุทธิ์ ปลัดอำเภอฯ, เจ้าหน้าที่ปกครอง, ฉก.นราธิวาส 30, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บัณฑิตอาสาฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ สำหรับการจัดกิจกรรมได้มีการออกให้บริการตรวจสุขภาพของ รพ.สุไหงโก-ลก, สาธารณสุขอำเภอ, และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฉก.นราธิวาส 30 บริการตัดผมของกองร้อย อส.อ.สุไหงโก-ลกที่ 6 บริการให้คำปรึกษา สอบถามปัญหา ข้อกฎหมาย โดยศูนย์อำนวยความเป็นธรรม สำนักทะเบียนและบัตรอำเภอสุไหงโก-ลก, สนง.เกษตรอำเภอให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์พืช, สนง.ปศุสัตว์ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งมีประชาชนเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่

และได้นำจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ“จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในการพัฒนาสาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน สถานศึกษา และปรับทัศนียภาพสองข้างทางในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านซรายอ ตำบลปาเสมัส โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก, นายวีระโชค บุญสวัสดิ์ ปลัดอำเภอฯ, นางสุปราณี ใสบริสุทธิ์ ปลัดอำเภอฯ, ฉก.นราธิวาส 30, หัวหน้าส่วนราชการ, ลูกจ้างข้าราชการที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก, สมาชิก อส., จิตอาสา นักเรียนโรงเรียนบ้านซรายอ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี