Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด… นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

จ.ร้อยเอ็ด…

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันนี้ (12 ธ.ค. 2562) เวลา 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประดับทอง รร.เพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมพิธีเปิด

โครงการฯดังกล่าว จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จัดขึ้นเพื่อให้สถานประกอบกิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด และเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานของสถานประกอบกิจการในการดำเนินการฝึกอบรมและยื่นรับรองหลักสูตร รวมทั้งการยื่นแบบประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่างถูกต้องและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรจากสถานประกอบกิจการภาคเอกชน สถานศึกษา และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรวม จำนวน 100 คน.

ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด