Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุฃถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY)

จ.ร้อยเอ็ด…

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุฃถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY)

วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุฃถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) ณ ห้องประชุมประดับแก้ว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้ฃลลลาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวทิพย์นภา ขอดเมชัย ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเข้าร่วม

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 20,169 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 55 คน โดยสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน

ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนในหมู่บ้าน ชุมชน และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครีอข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโก และนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการและแผนงานในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ โดยมี บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่เยียวยา ให้การคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน .

ศรีไพร ทูลธรรม. รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด