Reporter&Thai Army

“บิ๊กลือ” เยี่ยม “นรข.นครพนม” ชื่นชมมีผลงาน สร้างชื่อเสียงให้ ทร. ชี้ควรต้องมี ทั้ง คนเก่ง อดทน คนกล้า เสียสละ

“บิ๊กลือ” เยี่ยม “นรข.นครพนม” ชื่นชมมีผลงาน สร้างชื่อเสียงให้ ทร. ชี้ควรต้องมี ทั้ง คนเก่ง อดทน คนกล้า เสียสละ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย “คุณอ้อย”นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจเยี่ยม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เมืองนครพนม

โดยมี พลเรือตรี ระพีพงษ์ โสวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ต้อนรับ

พลเรือเอก ลือชัย กล่าวกับกำลังพล ชื่นชม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างผลงานให้เป็นที่ปรากฏสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาและหน้าที่รับผิดชอบมากมายขึ้นโดยลำดับ

และขอขอบคุณทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทตลอดมา ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับประชาชน
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าหน่วยนี้มีประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง การที่พวกเราเป็นเช่นนี้ ต้องทบทวนตัวเองว่าเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร เกิดจากตัวเองที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยตามแนวชายแดน ต้องมีคนเก่ง อดทน คนกล้า เสียสละ ที่จะทำให้ผลงานปรากฏได้ ขอให้รักษาความดีงามนี้ไว้ เชื่อว่าจะทำให้หน่วยนี้สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่กองทัพเรือต่อไปในภายภาคหน้าอย่างยั่งยืน ”

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง หรือ นรข. มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแม่น้ำโขง

รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบก ในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ มีพื้นที่ปฏิบัติการตามริมฝั่งแม่น้ำโขงครอบคลุม 8 จังหวัด คือ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และ อุบลราชธานี เป็นระยะทางทั งสิ้น 928 กิโลเมตร

และแบ่งความรับผิดชอบเป็น นรข.เขต 4 เขต ดังนี้
1.นรข.เขตเชียงราย 2. นรข.เขตหนองคาย 3.นรข.เขตนครพนม 4.นรข.เขตอุบลราชธานี มีสถานีเรือทั้งสิ้น 14 สถานีเรือ และ 1 หน่วยเรือ

โดยในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันสามารถตรวจยึดยาเสพติดและจับกุมผู้กระทำผิดได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีผลการปฏิบัติในด้านอื่น ๆ อาทิ การตรวจพบการกระท้าผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ร.บ.ป่าไม้ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแม่น้ำโขง เพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในพื นที่รับผิดชอบ อาทิ ภัยหนาว อัคคีภัย ภัยแล้ง และอุทกภัย