Reporter&Thai Army ข่าวสงขลา

สงขลา ผบ.พล.ร.5 เดินทางมาเป็นประธาน ในวันสถาปนา ครบรอบ 80ปี กรมทหารราบที่5

สงขลา ผบ.พล.ร.5 เดินทางมาเป็นประธาน ในวันสถาปนา ครบรอบ 80ปี
กรมทหารราบที่5

ที่ กรมทหาราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลตรี กฤษดา พงษ์สามารถ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีงานวันสถาปนาหน่วยกรมทหารราบที่ 5 ครบรอบ 80 ปี เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศล อุทิศแด่กำลังพลที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นสิริมงคล แก่กำลังพล ครอบครัว และเป็นการเชิดชูเกียรติให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ซึ่งเกียรติภูมิของหน่วย รวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคี และขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

โดย มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร, มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานกำลังพล, พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อคอหงส์, พิธีสงฆ์ และ มอบโล่รางวัลให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานดีเด่น
สำหรับประวัติ กรมทหารราบที่ 5 ถือกำเนิดมาจาก กรมทหารราบที่ 5 เมื่อปี พ.ศ.2482 ซึ่งขณะนั้นมีที่ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนตูน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีหน่วยขึ้นตรง 4 หน่วยคือ กองพันทหารราบที่ 5ตั้งอยู่ที่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, กองพันทหารราบที่ 41 ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนตูน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา, กองพันทหารราบที่42 ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ตั้งอยู่ที่ บ้านสวนตูน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีภารกิจหลักในการป้องกันอธิปไตยจากการสู้รบในสงครามเอเชียบูรพา ปี พ.ศ.2488 สงครามเอเชียบูรพายุติลง กรมทหารราบที่ 18 ถูกยุบเหลือเพียง กองพันทหารราบที่ 5 เพียงหน่วยเดียว เมื่อปี พ.ศ.2481 กองทัพบกจัดตั้งกรมทหารราบที่ 15

ขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กองพันทหารราบที่ 5 ได้แปรสภาพเป็น กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่ 15 ได้ย้ายมาตั้งที่ ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้แปรสภาพจาก กรมทหารราบที่15 เป็นกรมผสมที่ 5 ตามคำสั่ง ทบ. ที่ 6/1293 ลง 14 มกราคม พ.ศ.2495
เมื่อ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2522 กรมผสมที่5 แปรสภาพเป็น กรมทหาราบที่5 มีกองพันทหารราบเป็นหน่วยขึ้นตรง 5 กองพัน ต่อมาได้ปรับการจัดหน่วย คงเหลือกองพันทหารราบเป็นหน่วยขึ้นตรง 3 กองพัน คือ

 

1. กองพันทหารราบที่ 1กรมทหารราบที่ 5 มีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่5มีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (ปัจจุบันมีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล)
3. กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 มีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (ปัจจุบันมีที่ตั้งหน่วย ณ ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลห้าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา)
โดยปัจจุบัน พันเอกวรเดช เดชรักษา เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5

มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา