Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี”หนุน…ชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง….ชาวบ้านร่วมมือ ท้องถิ่นต้องทำให้สำเร็จ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี”หนุน…ชุมชนคัดแยกขยะที่ต้นทาง….ชาวบ้านร่วมมือ ท้องถิ่นต้องทำให้สำเร็จ”
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 มกราคม 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 84 แห่ง รวมจำนวน 100 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง” ชุดที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรี จะได้จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเพชรบุรีด้วย การเน้นขยะที่ต้นทาง โดยชาวบ้านให้ความร่วมมือ พร้อมภาครัฐสนับสนุนสร้างความเข้าใจเกิดเป็นโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ถึง 18 เดือน โดยมีตัวชี้วัด เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างกระบวนการปลูกจิตสำนึก และการนำไปปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างจริงจังท้องถิ่นต้องทำให้สำเร็จทางด้านนางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติโดยกำหนด Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ใน 4 แนวทาง คือ1.การกำจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะ (ขยะเก่า) 2. สร้างรูปแบบการกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะใหม่) 3. วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 4. สร้างวินัยของคนในชาติ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในชุมชนในหมู่บ้าน

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี