Uncategorized ข่าว ยโสธร

อำเภอกุดชุมนำสิ่งของมอบวันรวมน้ำใจกาชาด” ที่หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

“อำเภอกุดชุมนำสิ่งของมอบวันรวมน้ำใจกาชาด”
ที่หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร 14 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.30 น.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้จัดให้มีการรับมอบสิ่งของเพื่อสมทบกิจกรรมงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ชึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1-7 มีนาคม 2563 ณ สนามสวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่ ริมฝั่งลำน้ำชี อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ในการนี้ได้มีการรับมอบสิ่งของต่างๆจากทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน พ่อค้าประชาชน คหบดี ชาวจังหวัดยโสธร พร้อมหน่วยงานปกครองทั้ง 9 อำเภอประกอบด้วย

อำเภอเมือง-ทรายมูล-กุดชุม-ไทยเจริญ-เลิงนกทา-ป่าติ้ว-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-ค้อวัง และปีนี้จังหวัดยโสธรครบรอบการตั้งจังหวัดเป็นปีที่ 48 แล้วโดยการนำของนายอำเภอทุกอำเภอร่วมส่งมอบสิ่งของวันรวมน้ำใจกาชาดยโสธรพร้อมเชิญชวนพี่น้องหากมีโอกาสแวะเยี่ยมชมงานวันดังกล่าวนี้ด้วย

///พลากร แก้วขวัญข้า รายการ