ทหารจัดโครงการค่ายลูกเสือชายแดน ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม


ข่าว / ทหารจัดโครงการค่ายลูกเสือชายแดน ฝึกอบรมนักเรียนโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

เมื่อช่วงสายของวันที่ 13 ก.พ.63 ที่ภายในอาคารโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม บ้านคลองสน หมู่ 3 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเกาะช้าง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการค่ายลูกเสือชายแดน รุ่นที่ 59 ให้กับนักเรียน-นักศึกษาของโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม ต.เกาะช้าง จัดอบรมโดย ทหารจากศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 ( ศปศ.61 ) นำโดย น.ต.เรวัฒน์ พันธ์วงษ์ นายทหารยุทธการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 กำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.63 โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน-คณะครู-กรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธี มีนักเรียน-นักศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 3-5 เข้ารับการอบรม และมีนักศึกษาในระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 เป็นพี่เลี้ยง

วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเสริมสร้างเครือข่ายยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรเชิงอนุรักษ์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงพัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ
เพื่อพัฒนาเยาวชนนักเรียน-นักศึกษาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมส่งเสริมให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้จักรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มีความสงบสุข เป็นพื้นฐานแห่งความมั่นคงของชาติ พร้อมกันนี้ยังได้มีการอบรมเสริมสร้างพลังมวลชนให้เกิดความรักในถิ่นฐานของตน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการดูแลรักษาถิ่นฐานให้มีความเจริญ เกิดความสงบสุข อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน