Uncategorized

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ณ จังหวัดมุกดาหาร

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ณ จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน นายเกียว แก้วสุทอ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา และ คณะ ได้ลงพื้นที่ พบปะประชาชน ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน จากนั้น เวลา 15.00 น. ได้เดินทางประชุมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 5 เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ ส่วนราชการ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รับฟังแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดมุกดาหาร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย และที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ตลอดจนชี้แจงบทบาท หน้าที่และอำนาจของ สว. ตามรัฐธรรมนูญ ในการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้สอดคล้องกับหลัก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า โครงการ “สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน” มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้ออกไปพบประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ รับทราบปัญหา และแนวทางการพัฒนาโดยตรงจากประชาชน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการภายใต้หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา นอกจากนี้ การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ยังเป็นการให้ความสำคัญของการสร้างการรับรู้ บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทย และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะมีสมาชิกวุฒิสภารับผิดชอบโครงการทั้ง 4 ภูมิภาค สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จังหวัดมุกดาหาร ครั้งนี้ ได้แก่ พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ รองประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม คนที่ 1 สมาชิกวุฒิสภา , นายเกียว แก้วสุโท รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น คนที่ 3 สมาชิกวุฒิสภา , นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน โฆษกคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ , นายรณวริทธิ์ ปริฉัตรตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวอีกว่า ในการเยี่ยมชมพื้นที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน สหกรณ์โคขุนหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน สหกรณ์โคขุนหนองสูง ได้นำเสนอในด้านการพัฒนาสหกรณ์โคขุนหนองสูง เพื่อให้เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้น

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177