วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย


วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

….. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 น นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
นางวรรณภา สูขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการ พม ห่วงใยดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันสืบเนื่องมาจากกิจกรรม Bike ปั่นอุ่นไอรัก ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และมีวัตถุประสงค์เพื่อ เยี่ยมเยือนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนในการเยี่ยมเยือนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และการเยี่ยมศาสนสถานทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัดจังหวัดละ 5 พื้นที่ โดยในวันนี้ได้จัดกิจกรรมปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนได้จัดเตรียมสิ่งของเพื่อนำไปมอบปันน้ำใจให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยมีหน่วยงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา ประชาชนทั่วไป

.. หลังจากนั้นได้ถ่ายรูปร่วมกันและได้ไปรวมตัวกันที่จุดสตาร์ท เพื่อเดินทางไปจุดแรกคือวัดไตรภูมิ และได้เข้าเยี่ยม นางอนงค์ ลักมณี บ้านเลขที่ 100/1 ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุได้รับการปรับปรุงบ้านโดยสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อ ไปบ้านของ คุณแม่จงรัก โฆษิตานนท์ โดยมี นาย กษิต โฆษิตานนท์ และ ดร.วิสัน โฆษิตานนท์ คอยให้การต้อนรับคณะ หลังจากพบปะและพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยและถ่ายรูปร่วมกัน

,