Uncategorized

พังงา/ทสจ.พังงา ชวนชาวพังงาเดินรณรงค์“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

พังงา/ทสจ.พังงา ชวนชาวพังงาเดินรณรงค์“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
ที่ตลาดสดกราภูงา เทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ให้มีส่วนร่วมช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพังงา ส่วนราชการ เครือข่ายภาคประชาชน ครู-นักเรียน พ่อค้า แม่ค้าและ ประชาชน ร่วม


นายสมชาย เลขาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านขยะมูลฝอยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดทุกปี เป็นผลเนื่องมาจาก การขาดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ประชาชนยังขาดความรู้และจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย จึงไม่ให้ความสำคัญที่จะลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในด้านการลด คัดแยก หรือการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย จึงทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากถุงพลาสติก ซึ่งหากมิได้มีการจัดการที่ถูกต้อง ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงพลาสติกที่ตกอยู่ หรือถูกทิ้งลงในคูคลอง หรือทางระบายน้ำ จะไปสกัดกั้นการไหลของน้ำ ทำให้แหล่งน้ำสกปรก เกิดการเน่าเสีย หรือ บางส่วนอาจถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำลงสู่ทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยพบว่าปัจจุบันมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทยเป็นจำนวนมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี ซึ่งเกิดจากตลาดสดประมาณ 18,000 ล้านใบต่อปี จากร้านขายของชำประมาณ 13,500 ล้านใบต่อปี และจากห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้ออีกประมาณ 13,500 ล้านใบต่อปี คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรม “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” และ กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อสร้างกระแสให้กับ ภาครัฐ ประชาชน ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร
กิจกรรมในวันนี้ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า เห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดจากถุงพลาสติก และเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันลดปริมาณขยะมูลฝอย ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกมากเกินความจำเป็น เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530