Uncategorized

เครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน และคณะร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวนัจนันท์ สิทธินาม ที่ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบ “สาขา ลูกตัวอย่างดีเด่น”

เครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน และคณะร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวนัจนันท์ สิทธินาม ที่ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบ “สาขา ลูกตัวอย่างดีเด่น”
เมื่อวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บ้านหนองนกเขียน ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน และคณะร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวนัจนันท์ สิทธินาม ที่ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบ “สาขา ลูกตัวอย่างดีเด่น” ประจำปี 2561 จากโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน เทิดทูนเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติคุณของแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ได้ผูกแขนและร่วมอวยพร ให้นางสาวนัจนันท์ สิทธินาม รักษาคุณงาม ความดี ให้คงอยู่กับตัวตลอดไป

ดร.อานนท์ แสนน่าน ภาพ
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน