Uncategorized

ปราจีนบุรี ชาวนาพลิก วิกฤตทำนาปรังมาทำนาบัวสร้างรายได้ทุกวัน!!

ปราจีนบุรี ชาวนาพลิก
วิกฤตทำนาปรังมาทำนาบัวสร้างรายได้ทุกวัน!!

ช่วง1-2 ปีที่ผ่านทาการ
ทำนาปรังราคาตกต่ำฝืน
ทำนาล้วนๆรังแต่ขาดทุน
หนักขึ้นไปอีกเท่าตัวไม่มี
ใครช่วยได้”ทวี วงศ์สง่า”
วัย 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 ม.5 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรีหารือกับภรรยา “ชุลี”
ลองแบ่งที่นามาปลูกบัว
หลวงขายดอกขายไหล
บัว เพราะการทำนาบัว
ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก
มายน้ำมีตลอดทั้งปี ขาย
ได้ทั้งดอกบัวและไหลบัว
ชุลีเองก็เห็นด้วยกับสามี
จึงไปเอาหัวบัวที่คลอง
ข้างบ้านมาปลูก เริ่มทด
ลองปลูกนาบัวเมื่อ ปี 58
ที่ผ่านมาซึ่งมีที่นา 13 ไร่
ทำนาบัว 5-6 ไร่ ที่เหลือ
ไว้ทำนาปรังเพื่อเก็บข้าว
ไว้กิน นำหัวบัวฝังใต้ดิน
แบบน้ำตมระยะห่างราว
2×2 เมตร หรือราวหนึ่ง
วาคูณหนึ่งวา 7 วันผ่าน
ไปจะผันน้ำจากคลองมา
ใส่นาบัวบัวจะเริ่มแตก
หน่อให้เห็น 1 เดือนบัว
จะเริ่มออกดอกตัดดอก
บัวขายซึ่งจะมีพ่อค้าแม่
ค้ามารับซื้อังบ้านและส่ง
ร้านค้าที่ตลาด โดยขาย
ดอกบัวดอกละ 1 บาท
เมื่อบัวเจริญเติบโตเต็ม
ที่ดีแล้ว(2-3)เดือนก็จะ
ถอนหรือเก็บไหลบัวอ่อน
ขายสางแม่ค้าพ่อค้ากก.
ละ 50 บาท เก็บไหลบัว
ขายวันละ 50 กก.ไหล
บัวคนนิยมประกอบอา
หารมากมีรสชาติอร่อย
หากินยาก พี่ทวีบอกว่า
เก็บไหลบัวขายทุกวันๆ
ละไม่ต่ำกว่า 40-50 กก.
ขายกิโลกรัมละ 50 บาท
บางเดือนหนึ่งเก็บขาย
แค่ 25 วัน บางเดือนทั้ง
เดือน ไหลบัวจะเก็บได้
ต่อต้นต้อกอ 1ไหล(ราก)
เท่านั้น 1 ไหลจะมีน้ำหนักราว 1 ขีด การเก็บ
ไหลบัวจะเดินลุยน้ำเก็บ
หรือถอนในน้ำที่ลึก 30 ซม.ซึ่งมีภาชนกะละมัง
ผูกติดเอวไส้ใส่ไหลบัว
มีรายได้วันละ 500 บาท
พออยู่ได้ดีกว่าทำนาปรัง
เยอะเลยทีเดียวเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่เกษตร
กรเปลี่ยนวิธีการทำการ
เกษตรเดิมๆมาเป็นการ
ทำเกษตรผสมผสานที่
ความคิดที่ดีสร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง
ได้ดีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร
ศัพท์ 086-089-7467….

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน/รายงาย…