Uncategorized

ธ.ก.ส.สุไหงปาดี เร่งเดินหน้าเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้เพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรรายย่อยตามนโยบายรัฐบาล

ธ.ก.ส.สุไหงปาดี เร่งเดินหน้าเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้เพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรรายย่อยตามนโยบายรัฐบาล

นายสุทัศน์ วงศ์มหามรรษ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สาขาสุไหงปาดี เรียกประชุมเครือข่ายช่วยงานธนาคารในโครงการพักชำระหนี้ ธกส.สาขาสุไหงปาดี เพื่อชี้แจงโครงการต่างๆที่ ธกส.ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เครือข่ายเหล่านี้ได้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและลูกค้าธกส.ได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง พร้อมระบุ เจ้าหน้าที่ธกส.สาขาสุไหงปาดี และสาขาย่อย สุไหงโก-ลก ได้เตรียมลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์โครงการลดภาระหนี้เพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรรายย่อย ณ เทศบาลตำบลปาเสมัส ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้ใช้สิทธิตามโครงการได้อย่างเต็มที่

สำหรับโครงการลดภาระหนี้เพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรรายย่อยตามนโยบายรัฐบาลดำเนินการเป็น 2 ส่วน คือ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ลดลงในอัตราร้อยละ 3 ในต้นเงินกู้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาทแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยลูกค้าที่เป็นหนี้กับ ธ.ก.ส. จะได้รับการลดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ ส่วนที่ 2 คือ โครงการขยายเวลาชำระหนี้เงินต้นให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งต้องแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807