Uncategorized

พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561

พัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 13 กันยายน 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0” ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ห้องประดับทอง อาคารแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์แรงงาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงานของปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน เพื่อใช้เปรียบเทียบผลงานทางด้านเศรษฐกิจ โดยทำการวัดจากอัตราส่วนของผลผลิตกับจำนวนแรงงานในระบบเศรษฐกิจ โดยในช่วงที่ผ่านมาผลิตภาพแรงงานของประเทศไทยขยายตัวอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและมีแนวโน้มลดลง สะท้อนว่าประเทศไทยมุ่งเน้นปัจจัยด้านเงินทุนและปริมาณแรงงานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพแรงงาน สืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการและแรงงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดทำ “โครงการ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน.” โดยมีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงาน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานโดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์

 

 

โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับพนักงาน รวมทั้งผู้ประกอบกิจการที่จะต้องปรับทัศนคติในการดำเนินกิจการจากการบริหารในระบบครอบครัว มาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด พัฒนาคัดเลือกสถานประกอบกิจการ SMEs วิสาหกิจขนาดย่อม ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน จำนวน 1 แห่ง และสถานประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดกลาง ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 51-200 คน จำนวน 1 แห่ง เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ผ่านกลไกประสานความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้ประกอบกิจการ SMEs กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชนเข้าประชุม จำนวน 80 คน
////////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

Comments are closed.