ข่าวรัฐสภา

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสารสนเทศและการสื่อสาร

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดทำฐานข้อมูล วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดเก็บฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยในอนาคต โดยมี นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น ผู้ช่วยผู้ว่าการสายระบบข้อสนเทศ (ผร.) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ จากนั้น เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน