ข่าวรัฐสภา

กมธ.เศรษฐกิจฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด “แนวทางการยกระดับระบบประกันภัยพืชผลของประเทศไทย”

กมธ.เศรษฐกิจฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด “แนวทางการยกระดับระบบประกันภัยพืชผลของประเทศไทย”

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องเลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการยกระดับระบบประกันภัยพืชผลของประเทศไทย” โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการเสวนา พร้อมด้วยกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
.
สำหรับการจัดเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายสนับสนุนระบบประกันภัยพืชผล เพื่อลดข้อจำกัด บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น และช่วยยกระดับกลไกการดำเนินงานระบบประกันภัยพืชผล ตลอดจนผลักดันให้การประกันภัยพืชผลเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เป็น key speakers หลัก จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สมาคมประกันวินาศภัย สถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนาไปเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง “แนวทางการยกระดับระบบประกันภัยพืชผล” เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน