ข่าวรัฐสภา

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567”

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 – 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ประกอบด้วย นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ นายณรงค์ อ่อนสอาด สมาชิกวุฒิสภา และนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา ได้จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ขั้นตอนวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกกันเองของผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา และแนวทางแก้ไข

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “บทบาทสมาชิกวุฒิสภากับสถานการณ์การเมืองไทยยุคใหม่” ซึ่งในการสัมมนาช่วงเช้าเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่และอำนาจ ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” โดยนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการ

จากนั้นช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561” โดยนายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ในการถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก สวท.ลำพูน FM 95 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเพจเฟซบุ๊กคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และเพจ
เฟซบุ๊กสวท.ลำพูน FM 95

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน