Reporter&Thai Army

กกล.ร.ส.จว.ช.ร. โดย หมู่ ร.ส. อ.เมืองเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมกับ วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

เมื่อ 141030 กกล.ร.ส.จว.ช.ร. โดย หมู่ ร.ส. อ.เมืองเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมกับ วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ณ บ้านหัวดอย บ้านเลขที่ 453 ม.6 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย มีการตรวจวัดความดัน สอบถามข้อมูลเบื้องต้นและให้คำแนะนำด้านสุขภาพได้สอนการออกกำลังกายเพื่อลดความดันโลหิตสูงและลดระดับน้ำตาลใน
เลือด แก่ นายทอง จันทาพินัน อายุ 85 ปี และนางวงค์ จันทาพินัน อายุ 83 ปี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ