Uncategorized ข่าวรัฐสภา

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงถึงการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงถึงการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

ว่า สัปดาห์หน้า จะมีการประชุมวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยจะมีการพิจารณาการเตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นการเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายปกรณ์ นิลปะพันธ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทนนางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล ที่เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก กมธ.สามัญประจำวุฒิสภา จำนวน 12 คณะ ๆ ละ 1 คน และผู้แทน กมธ.วิสามัญกิจการวุฒิสภา จำนวน 3 คน กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ 30 วัน

โฆษกวิปวุฒิสภา เปิดเผยด้วยว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรจะได้มีการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยกรณีดังกล่าวปรากฎข้อมูลทางสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางว่า จะมีองค์ประกอบของ กมธ.ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา นั้น ในประเด็นดังกล่าวนี้ วิปวุฒิสภาไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณา เนื่องจากเป็นญัตติเสนอตั้ง กมธ.ในสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ในวุฒิสภาหรือรัฐสภา ส่วนกรณีจะมีการเสนอชื่อสมาชิกวุฒิสภาเป็น กมธ.ด้วยหรือไม่นั้น เนื่องจากไม่ใช่กิจของวุฒิสภาจึงไม่มีสัดส่วนของ กมธ.จากวุฒิสภา อย่างไรก็ตาม หากจะให้สมาชิกวุฒิสภาคนใดได้รับการเสนอชื่อเป็น กมธ.โดยคณะรัฐมนตรีตามที่ปรากฎเป็นข่าวก็ต้องถือว่าสมาชิกวุฒิสภาท่านนั้นเป็น กมธ.ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิจากสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี มิใช่ในฐานะผู้แทนของวุฒิสภา ส่วนคณะรัฐมนตรีจะเสนอสมาชิกวุฒิสภาคนใดได้หรือไม่ หรือจะมีสมาชิกวุฒิสภาท่านใดตอบรับเป็น กมธ.หรือไม่ วิปวุฒิสภาไม่มีข้อมูลในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไม่ได้เสนอเรื่องมายังวิปวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
นอกจากนี้ โฆษกวิปวุฒิสภา ยังได้กล่าวเชิญชวนสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมวุฒิสภาพบสื่อมวลชน (Meet the Press) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-12.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ เพื่อแนะนำภารกิจและช่องทางการติดต่อ กมธ. ของวุฒิสภา และถือเป็นโอกาสที่ กมธ.ของวุฒิสภาจะได้พบปะกับสื่อมวลชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน