Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงราย จัดวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

จังหวัดเชียงราย จัดวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมอาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนสหมิตร ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำองค์กรภาคการเกษตร ภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อถวายสักการะ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน กระทั่งพัฒนาให้เกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง อีกทั้ง ยังเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

ในโอกาสนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย ตลอดจนชาวไทยทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้แก่ราษฎร ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล กอปรด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ ที่ทรงทุ่มเทในการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันมีประโยชน์คุณูประการเอนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
14/11/62