Uncategorized

ทัพเรือภาคที่ 1 ปลูกจิตสำนึกกำลังพลรู้โทษและพิษภัยห่างไกลยาเสพติด

ทัพเรือภาคที่ 1 ปลูกจิตสำนึกกำลังพลรู้โทษและพิษภัยห่างไกลยาเสพติด 

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทัพเรือภาคที่ 1/
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิ การศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทัพเรือภาคที่ 1/รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่กำลังพลเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้แก่กำลังพลในสังกัดได้ทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ตลอดจนข้อกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อป้องกันและปฏิบัติตัวให้ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงแรมซีพาราไดซ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าว แผนก ปจว./ปชส.กพร. บก.ทรภ.1