Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิด ร่กิจกรรมเกี่ยวข้าว 300 คน ณ แปลงนาโยนกล้า โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิด ร่กิจกรรมเกี่ยวข้าว 300 คน ณ แปลงนาโยนกล้า โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
________________________ ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจันทบุรีในวันนี้ว่า. ใน วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเกี่ยวข้าว แปลงเกษตรสาธิต ในโครงการเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อฯ ตามศาสตร์พระราชา บนเนื้อที่กว่า 8 ไร่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวินิตศึกษา นายกสมาคมศิษย์กวิศร์ – วินิตศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมในกิจกรรมเกี่ยวข้าว ดังกล่าวกว่า 300 คน ณ แปลงนาโยนกล้า โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


โดยกิจกรรมดังกล่าว ท่านเจ้าคุณพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2) ได้จัดทำโครงการ เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา สื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกข้าวโพดหวาน ฟักทอง กล้วย เป็นต้น โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการทำจริงในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ การเริ่มเตรียมดิน การปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการจำหน่ายผลผลิต ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการสอนให้พึ่งพาตนเองสู่การปฏิบัติจริง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในการทำการเกษตร การทำนา เพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ อีกด้วย

ใจรัก วงศ์ใหญ่/ภาพ-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน