Uncategorized ข่าว เชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการยุติหมอกควัน ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชและขยะมูลฝอย เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองตลอดฤดูแล้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการยุติหมอกควัน ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชและขยะมูลฝอย เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองตลอดฤดูแล้งนี้

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร และพนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนสปา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 18 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ

การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน รวมทั้ง เข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในการบูรณาการพัฒนาจังหวัด และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ นอกจากจะนำเอาแนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมาขับเคลื่อนโดยหน่วนงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสนองตอบได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวเน้นย้ำด้วยว่า ทางจังหวัดเชียงรายได้มีการขอความร่วมมือลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชทุกชนิดและขยะมูลฝอยเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อลมหายใจของชาวเชียงราย ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ และได้สั่งการให้ทุก อปท.เร่งดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงกัน โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลนี้ จะมีเรื่องของหมอกควันและไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นทุกปี และฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล จึงไม่อาจช่วยชะล้างฝุ่นละอองเหล่านี้ได้

อย่างไรก็ตามในปี 2563 นี้ เราจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ แนวทางก็คือ ครั้งนี้เราพยายามจะลดการเผา ฉะนั้นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่ไม่ควรที่จะเผา ควรที่จะฝังกลบเพื่อไม่ให้เกิดภาวะหมอกควันที่สะสม จึงได้มีการออกประกาศทั่วจังหวัดเชียงรายว่า เราจะรณรงค์จะไม่เผากันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อไม่ให้มีการสะสมเกิดขึ้นแล้วมานั่งแก้ปัญหาทีหลัง อันอาจจะทำให้หมอกควันปกคลุมเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนเช่นทุกปี เช่น ผลกระทบต่อพวกเราเองที่อยู่ในพื้นที่ ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ซึ่งหวังที่จะมาชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติ ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้มันจะกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเอง

ซึ่งในวันนี้เชื้อเพลิงที่มีอยู่ทั่วไปถ้าร่วมมือกันไม่เผา ไม่นำไฟไปจุดมันมันก็ไม่มรควันเกิดขึ้น ภาวะหมอกควันฝุ่นละอองก็จะไม่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นหลักการขั้นพื้นฐานโดยที่เราจะต้องมาช่วยกันรณรงค์ในทุกพื้นที่ทั้งเมือง พร้อมกับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมกันอย่างทั่วถึง โดยสั่งการให้ทางท้องถิ่น ร้านค้า สถานที่ประกอบการต่าง ๆ ร่วมกันติดป้ายเพื่อจะให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองฟ้าใสไร้หมอกควันในที่สุดด้วย
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
14/11/62