พร้อมรับ นทท. เปิดแล้ว!!! ชุมชนท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมน้อยซิตี้ !!! ยกระดับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชมของดีบ้านฉัน


พร้อมรับ นทท. เปิดแล้ว!!! ชุมชนท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมน้อยซิตี้ !!! ยกระดับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชมของดีบ้านฉัน

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอรอง มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่8 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ประธานคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวบ้านสี่เหลี่ยมน้อย กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีขึ้นในครั้งนี้

 

สำหรับโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์แปลงให้เกิดเป็นรายได้ การปรับ กลยุทธ์เชิงระบบเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรม เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน

 

บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่8 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกจากอำเภอนางรอง ให้ดำเนินการตามโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มเสื่อกก กลุ่มจักรสาน กลุ่มทอผ้าซิ่น เที่ยวชมถนนควายเดิน ชมศูนย์การเรียนรู้ชมชน ดูการรีดนนมควาย (กระบือ) และชิมปลาดุกร้า ส่วนภายในงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าชุมชน /พื้นบ้าน และในพิธีเปิดนั้นจัดให้มีการรำบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างของงานในครั้งนี้คือการที่ได้นำสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติกว่า 200คนไปเยี่ยมชมและรับความรู้ที่ฐานการเรียนรู้ประจำหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งเป็นที่สนุกสนานและได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่ง โดยส่งเสริมชุมชนผลิตสินค้าที่ตนถนัดและขายสินค้าอยู่ในชุมชน สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเมืองหลัก เมืองรอง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นการท่องเที่ยวในชุมชน (แอ่งเล็ก เช็คอิน) ที่ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปลงให้เกิดรายได้ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกิดการใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างสรรค์ความผาสุกในบ้านเกิดต่อไป
https://youtu.be/k0paOxtdJek

 

/ภัทรพงศ์ ช้างเขียว ข่าวภาพ