Reporter&Thai Army

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 1 ปี 2562เพื่อคนดีของสังคมดำรงชีวิตได้ตามปกติไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 1 ปี 2562เพื่อคนดีของสังคมดำรงชีวิตได้ตามปกติไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129—
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น.ณ ห้องฝึกอบรมกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โดยการดำเนินงานของ นายสันติ ภาพพนม โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เป้าหมายคือผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอจำนวน 100 คน โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่องรวม 12 วัน 11 คืน การอบรมประกอบด้วยกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ตามมาตรฐานวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข กายจิตสังคมบำบัด จำนวน 9 วัน

 

การฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดจำนวน 3 วัน หลักสูตร 30 ชั่วโมงตามแนวทางของประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดว่า.- ยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ โดยบูรณาการงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร มุ่งเน้นดำเนินการ 3 มาตรการหลักคือ มาตรการด้านการป้องกัน มาตรการด้านการปราบปราม มาตรการด้านการบำบัดรักษา จึงหวังว่าผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจอันดับแรก จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งมีคนคอยติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู สามารถกลับมาเป็นคนดี ของสังคมดำรงชีวิตได้ตามปกติ ไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลครอบครัว หมู่บ้านชุมชน เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญและมั่งคั่งต่อไป.-

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–