ประชุมสัญจรพร้อมตรวจเยี่ยมแนะนำเพื่อให้กำลังใจกำลังพลห้ามยุ่งการเมือง


อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
141261_ประชุมสัญจรพร้อมตรวจเยี่ยมแนะนำเพื่อให้กำลังใจกำลังพลห้ามยุ่งการเมือง

14 ธันวาคม 2561 เวลา 0930น-1400 น
พลตรี ดำรง คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมสัญจร ทุกหน่วยที่สังกัด นพค31 นพค32 นพค33 นพค34 นพค35 นพค36 ตรวจเยี่ยมแนะนำพร้อมให้กำลังใจกำลังพล และนำคณะผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ อื่นๆมาศึกษาดูงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี นาวาอากาศเอก กรเอก ศรีสมบูญ ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ให้การต้อนรับและนำชมตรวจงานและการแสดงสวนสนามของนักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ซึ่งเป็นการแสดงสวนสนามที่ไม่แพ้นักเรียนนายร้อย หรือนักศึกษาวิชาทหาร เป็นโรงเรียนที่ฝึกระเบียบวินัยของนักเรียนได้เป็นเยี่ยมโรงเรียนสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่เพิ่มเติมระเบียบวินัย ความรักชาติ รักศาสนา รักในสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังสอนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและเพื่อน เป็นแบบอย่างในทางที่ดีต่อผู้อื่นได้ บำเพ็ญตนเองให้เกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมได้ ทางคณะได้เข้าทำการประชุมสัญจรและศึกษางานในแนวทางงานปฏิบัติพัฒนาพื้นที่แนวชายแดนตามความจำเป็น สร้างถนนในพื้นที่ชนบทสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

 

แก้ปัญหาภัยแล้งฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพที่ยั่งยืน ในการเข้ามาตรวจเยี่ยมเพราะเป็นหน่วยพัฒนาที่มีการพัฒนาโดยไม่หยุดทำงานในพื้นที่ชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ ทาง พลตรี ดำรง คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3 ฯ ให้การสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า สำนักงานพัฒนาภาค3 ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลแต่จะเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคม ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนทั้งอุปโภคบริโภค และการเกษตร พัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ สาธารณสุข สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสให้มีความยั่งยืนทั้งความรู้และอาชีพ เป็นงานหลัก ทุกหน่วยจะต้องปฏิบัติงานให้เน้นคุณภาพและพัฒนาหน่วยอยู่โดยตลอดเวลา และขอให้กำลังพลทุกนายวางตัวเป็นกลางในเรื่องการเมือง เพราะเราคือทหาร จากนั้นได้เข้าให้โอวาทและเลี้ยงอาหารกลางวัน กับนักเรียนชาวไทยภูเขา ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 พร้อมให้กำลังใจจบประถมปีที่ 6 แล้วขอให้มีโอกาสศึกษาต่อจบชั้นสูงสุด เพื่อร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกัน และให้โอวาทผู้บังคับบัญชาและนายทหารทุกหน่วย รักกันเจ้านายต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทุกด้านให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการพัฒนาที่ที่ยั่งยืนทาง นพค32ได้มอบข้าวที่ส่งเสริมประชาชนให้ทุกนาย

 

,