ข่าวรัฐสภา

ณ จังหวัดภูเก็ต นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางมายังสำนักงานบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) เพื่อร่วมประชุมกับผู้แทน PKCD และกลุ่มบริษัทภาคเอกชน ในประเด็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อาทิ วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของภูเก็ตพัฒนาเมือง, การบริหารจัดการเพื่อให้ภูเก็ตเป็น Smart City รวมไปถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ