Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) จว.น.ว. ร่วมกับ ปลัด .อ.เก้าเลี้ยว , จนท.ตร.สภ.เก้าเลี้ยว , หน.ส่วนราชการ , ผญ.บ้านฯ และ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เข้ารับฟัง การอบรมและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา

เมื่อ ๑๕๑๔๐๐ ม.ค. ๖๒ หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) จว.น.ว. ร่วมกับ ปลัด .อ.เก้าเลี้ยว , จนท.ตร.สภ.เก้าเลี้ยว , หน.ส่วนราชการ , ผญ.บ้านฯ และ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เข้ารับฟัง การอบรมและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ของ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันเสนารักษ์ที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ (ขุนอาสา ๓๐๕) โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจกับประชาชน การสร้างภาพลักษณ์ให้กับกองทัพบก และการเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ซึ่งมี ผู้เข้ารับการอบรมรับฟังจำนวน ๑๕๐ คน ในการนี้มีคณะตรวจประเมิน (ขุนอาสา ๓๐๕) เข้าร่วมประเมินการจัดอบรมเผยแพร่ศาสตร์พระราชาในครั้งนี้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/sXCnX0GbzM0