ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เดินหน้าจัด โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เดินหน้าจัด โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมี พลตรี บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน, หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ผู้นำท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ผู้นำชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน จัดทำโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการบริการ ทางด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสในการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติดเพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้คือกำลังสำคัญที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า และจะเป็นกำลังในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป ครอบครัวเป็นกำลังสำคัญ ที่จะอบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี การมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อผ่อนคลายความหนาว การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ เพื่อบรรเทาความเป็นอยู่

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยในเรื่องของการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู ต้องแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม “เน้นย้ำ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดผู้เสพ สร้างพลังคน เสริมพลังชาติ พร้อมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดภายในชุมชน” ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงสูง การลด อุปสงค์ อุปทาน ตัดวงจรการค้ายาเสพติด สกัดกั้นเคมีสารตั้งต้น และลดผลกระทบของปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ทั้งด้านการป้องกันผู้เสพ รายใหม่ การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิต และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคม โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการ การทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงชนเผ่า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การมอบผ้าห่ม 250 ผืน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ชุมชนบ้านจอป่าคา และชุมชนบ้านห้วยโจ้ การบรรยายโทษและพิษภัยของยาเสพติด/แนะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบสมัครใจ การแจกหน้ากากป้องกันมลพิษและฝุ่นควัน การบริการตัดผมฟรี การออกบูธของหน่วยงานในพื้นที่ และมอบผ้าห่มและ ถุงยังชีพให้กับ ให้กับผู้ป่วย คนชรา ผู้ยากไร้ และรถครัวสนามเพื่อบริการอาหารกลางวัน มีนักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ จำนวน 500 คน.

ทรงวุฒิ ทับทอง