Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 4 (บก.ควบคุมที่ 1ฯ) อ.เวียงแหง จัด โดย ชป.ดับไฟป่าประจำ ต.แสนไห ได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอันตรายจากไฟป่าหมอกควัน พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่ผ่านสัญจรไปมา

– เมื่อ 150830-151130 เม.ย.62 ร้อย.รส.ที่ 4 (บก.ควบคุมที่ 1ฯ) อ.เวียงแหง จัด โดย ชป.ดับไฟป่าประจำ ต.แสนไห ได้ทำการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอันตรายจากไฟป่าหมอกควัน พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่ผ่านสัญจรไปมา ณ บริเวณหน้า ทต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.