Uncategorized

เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับคณะกรรมการด้านการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขานรับนโยบายรัฐบาล

เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับคณะกรรมการด้านการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขานรับนโยบายรัฐบาล
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขานรับนโยบายรัฐบาล ระหว่างผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กับ คณะกรรมการด้านการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน ท่ามกลาง เกษตรอำเภอทั้ง 20 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กว่า 18 หน่วยงาน ผู้แทนชุมชน จำนวน 241 ชุมชน และ สื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวนมาก ที่ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินงานภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 20 อำเภอ จำนวน 193 ตำบล 241 ชุมชน เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 48,200 ราย สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ เป็นหน่วยงานดำเนินการใน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรภายในชุมชน ตามหลักสูตร “การพัฒนาการเกษตร” หลักสูตร 3 วัน ชุมชนละ 200 ราย เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง และมีศักยภาพในการรวมกลุ่มและบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นครบทั้ง 241 ชุมชน แล้ว และกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 25 คนต่อกลุ่ม เพื่อเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามความต้องการของชุมชน ภายใต้เงื่อนไขและกรอบกิจกรรมที่กำหนด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ชุมชนละไม่เกิน 3 แสนบาท โดยดำเนินการผ่านเวทีระดับชุมชน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน ระดับอำเภอ และพิจารณาอนุมัติโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครบทั้ง 20 อำเภอ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 519 โครงการ งบประมาณ 71,206,947 บาท ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช จำนวน 112 โครงการ งบประมาณ 12,745,215 บาท ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 32 โครงการ งบประมาณ 6,844,100 บาท ด้านการจัดการศัตรูพืช จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 700,000 บาท ด้านฟาร์มชุมชน 14 โครงการ งบประมาณ 2,536,400 บาท ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 108 โครงการ งบประมาณ 11,255,010 บาท ด้านปศุสัตว์ จำนวน 100 โครงการ งบประมาณ 13,431,066 บาท ด้านประมง จำนวน 100 งบประมาณ 13,431,066 บาท และด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 1,324,700 บาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน จะนำองค์ความรู้ และงบประมาณ เพื่อนำไปถ่ายทอดและพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ต่อไป


////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว ฃ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด