Uncategorized

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้เอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ประจำปี 2561

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้เอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ประจำปี 2561 

 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางจิตสัมพันธ์ ต่ายทรัพย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการรวมพลังสภาเด็ก และเยาวชน เรียนรู้เอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ที่ห้องเดือนเต็ม โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ 7 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม
นายชินวิวัฒนานนท์ คำหวล ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการสนับสนุนของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ในการด้านการเรียนรู้เอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์และสร้างองค์ความรู้เท่าทันเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและแกนนำเด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออก ซึ่งความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ และการป้องกันโรคติดต่ออันจะนำ กิจกรรมไปสู่การต่อยอดในพื้นที่ต่อไป
โดยมี กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย และกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับเครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปร่วมบูรณาการหรือต่อยอดกิจกรรมในพื้นที่ของตนเองได้ กิจกรรมการถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ปัญหาและความต้องการ เพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนของเยาวชนคนรุ่น ใหม่ สามารถเสริมปัจจัยการพัฒนาได้ให้เยาวชน สามารถดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในเขตพื้นที่ต่อไปได้

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอจำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอพนมไพร อำเภอเมยวดี อำเภอโพนทราย อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ และ อำเภอหนองพอก ตัวแทนอำเภอละ 10 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานสภาเด็กและเยาวชนอำเภออำเภอละ 1 คนรวมทั้งสิ้น 77 คน


/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด