Uncategorized

เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของไทย จึงได้จัดทำโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขึ้น และมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการเพื่อการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้กับเกษตรกร ให้เงินอุดหนุนเพื่อให้ชุมชนจัดทำโครงการตามความต้องการของชุมชน สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่กับ สังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาการเกษตรในระยะยาว และเพื่อเกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ รัฐบาลเน้นการพัฒนาเกษตรกร ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตร จะสามารถติดอาวุธทางปัญญาให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ได้จริงในพื้นที่การเกษตร และตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมล้อมในปัจจุบัน อีกทั้งจะสามารถสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรมของประเทศ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
ด้าน นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการนี้ เกษตรกรได้รวมกลุ่มและมีการบริหารจัดการด้านการเกษตร ตรงตามความต้องการของชุมชน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน โดยคาดว่าในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท อีกทั้งแต่ละชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 241 ชุมชน จะเกิดกองทุนหมุนเวียนในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และในการดำเนินงานได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความต่อเนื่อง ความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้ชุมชนการเกษตรเกิดความเข้มแข็งมั่นคงในอาชีพ ซึ่งโครงการได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครบทั้ง 20 อำเภอ มีโครงการของชุมชนที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน 519 โครงการ งบประมาณ 71,206,947 บาท แยกตามประเภทวงการ ดังนี้ ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงบำรุงดิน ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ


////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด