Uncategorized

คณะกรรมการธรรมาภิบาลสระแก้วลงพื้นที่ติดตามและสอดส่องโครงการในจังหวัดสระแก้วให้มีความโปร่งใสและเกิดกับประชาชนอย่างสูงสุด

คณะกรรมการธรรมาภิบาลสระแก้วลงพื้นที่ติดตามและสอดส่องโครงการในจังหวัดสระแก้วให้มีความโปร่งใสและเกิดกับประชาชนอย่างสูงสุด
(14 ส.ค.) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามและสอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและอำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว จำนวน 6 โครงการ โดยในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร ติดตาม และ สอดส่องโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2561 และ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโจด ส่วนของอำเภอเขาฉกรรจ์ ติดตามและสอดส่องโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปจังหวัดสระแก้วและโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ถนนน้ำล้นผ่าน) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยในปีนี้การลงพื้นที่ติดตามและสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 58 โครงการ ซึ่ง ก.ธ.จ. สระแก้ว ได้ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามและสอดส่องโครงการไปแล้ว จำนวน 36 โครงการ คงเหลือ 22 โครงการ ซึ่งจะต้องติดตามและสอดส่องให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2561 นี้ สำหรับการลงพื้นที่ของ ก.ธ.จ.สระแก้ว เพื่อติดตามและสอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดให้มีความโปร่งใสและเกิดกับประชาชนอย่างสูงสุด

Comments are closed.