Uncategorized

สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสพร้อมดูแลผู้พิการในพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิของคนพิการให้ดีขึ้น

สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสพร้อมดูแลผู้พิการในพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิของคนพิการให้ดีขึ้น
ที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สาธิต ทิมขำ สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธาน โครงการพัฒนาระบบบริการและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตำบลลำภู โดยมี นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี
นายอนันต์สุวรรณคง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลลำภูจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันตำบลลำภูมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนและขอรับเบี้ยยังชีพจำนวน 306 คน แต่ยังมีผู้พิการอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่รัฐจัดให้ได้
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลำภู เห็นถึงความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการที่จำเป็นของคนพิการในการดูแลด้านสุขภาพของคนพิการ ครอบคลุม ถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่และมีโอกาสได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สำหรับการจัดโครงการพัฒนาระบบบริการและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตำบลลำภูวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้พิการและ การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตลอดจนจัดตั้งชมรมผู้พิการตำบลลำภูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ 2. ทีมหมอครอบครัวให้บริการตรวจสุขภาพผู้พิการผู้ดูแลคนพิการรวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการการฝึกสอนญาติผู้ดูแลให้รายผู้พิการติดเตียง 3. บริการขึ้นทะเบียนต่อบัตรกรณีบัตรหมดอายุการส่งต่อผู้พิการให้ได้รับการรักษาอุปกรณ์ การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการ 4.การเยี่ยมบ้านให้ความรูให้คำแนะนำและติดตามดูแลสุขภาพฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
นายแพทย์สาธิต ทิมขำ สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การรวมตัวของคนพิการในครั้งนี้เพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรชมรมคนพิการขึ้นนั้นเป็นการผนึกกำลังเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กำลังใจให้คำแนะนำปรึกษาพิทักษ์สิทธิของคนพิการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการรวมตัวและสังคมทั้งยืนทั้งยังเป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างเจตคติที่ถูกต้องของสังคมต่อคนพิการ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมช่วยในการกระจายบริการให้แก่คนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807