Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด เกษตรกร

ร้อยเอ็ด…….. เกษตรอำเภอจังหารประชุมร่วม ธกส.เพื่อการดูและเกษตรกรหลังน้ำลดที่บ้านคุยค้อ

ร้อยเอ็ด……..
เกษตรอำเภอจังหารประชุมร่วม ธกส.เพื่อการดูและเกษตรกรหลังน้ำลดที่บ้านคุยค้อ

เช้าวันนี้(15 ตุลาคม 2562) นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหาร ร่วมประชุมกับ ธกส.สาขาจังหาร ที่ศาลาวัดบ้านคุยค้อ มี ผู้ใหญ่ นุชรินทร์ กุลสุวรรณ หมู่ที่ 6 ผู้ใหญ่พัฒนา สุขสำราณ หมู่ที่ 11 ผู้ใหญ่ประดิษฐ์ กิจราช หมู่ที่ 17 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดนำประชาชนเข้าร่วมรับฟัง จำนวนมาก เพื่อชี้แจงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยหรือน้ำท่วมจากพายุโพดุล เพื่อชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐ เช่น เงินค่าประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรทำไว้กับ ธกส.การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ต้องได้รับการดูแลไร่ละ 1,113 บาท โดยผ่านคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล และคณะกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติระดับอำเภอ(ก..ช.ภ.อ.) อย่างถูกต้องชัดเจน ตามระเบียบของทางราชการ โดย ว่าที่ ร.ต.อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ช..ภ.อ..จังหาร ดำเนินการอย่างชัดเจนถูกต้องตรงไปตรงมา เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร และทางราชการ พื้นที่ถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 26,000 ไร่ 5,000 ครัวเรือน จาก 8 ตำบล 110 หมู่บ้าน หลังน้ำลด การทำการเกษตร เช่น ข้าวนาปรัง พืชอายุสั้น การเลี้ยงสัตว์ปีก หรือการพัฒนาอาชีพอื่นที่เหมาะกับประชาชน อำเภอจังหารจะดำเนินการทันที!!

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน