Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ ปลัด อ.ห้วยคต, จนท.ตร.สภ.ห้วยคตฯ บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตามโครงการ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

เมื่อ ๑๔๑๐๐๐ – ๑๔๑๒๐๐ พ.ย. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ ปลัด อ.ห้วยคต, จนท.ตร.สภ.ห้วยคตฯ บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตามโครงการ ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่ ม.๑๒ บ.ชุมทอง ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จว.อ.น.

 

 

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนแจ้งผ่านเวทีประชาคม ไทยนิยม ยั่งยืน ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนในพื้นที่แจ้งว่าในหมู่บ้านมีเด็กและเยาวชนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพมีเสียงดังสร้างความรำคาญ มีการมั่วสุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด ทางคณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ ทำบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ระดับหมู่บ้านโดยให้ผู้ปกครองติดตามดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานตนเอง หากครอบครัวใดมีปัญหาก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้านต่างๆ ของหมู่บ้าน และได้ประชาสัมพันธ์ผลงาน โครงการต่างๆ ที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณลงมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย