Reporter&Thai Army

มว.ม.1 ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 จัด กพ. จิตอาสา ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา บ.สันทรายนาปง เข้ามอบสิ่งของอุปโภค/บริโภคให้กับ นางบู้ วรรณวิจิตร อายุ 70 ปี (ผู้พิการทางสายตา/ผู้ยากไร้)

– เมื่อ 151030 พ.ย.61, ๑๐๓๐ มว.ม.1 ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 จัด กพ. จิตอาสา ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา บ.สันทรายนาปง เข้ามอบสิ่งของอุปโภค/บริโภคให้กับ นางบู้ วรรณวิจิตร อายุ 70 ปี (ผู้พิการทางสายตา/ผู้ยากไร้) บ้านเลขที่ 28 บ.สันทรายนาปง หมู่ 8 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จว.ช.ร. ตามแผนการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” ประจำเดือน พ.ย.61 ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย