Reporter&Thai Army

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ พระเมธีธรรมประนาท(เจ้าคุณปรีชา) เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร/ผช.เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เยี่ยมเยียนประชาชนผู้ยากไร้ 5 ครอบครัวที่รุกล้ำแม่น้ำพิจิตรลงลึกเกินไปจนได้รับผลกระทบจากการเติมน้ำเพื่อฟื้นฟู

151700 ม.ค.62 : กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ พระเมธีธรรมประนาท(เจ้าคุณปรีชา) เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร/ผช.เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เยี่ยมเยียนประชาชนผู้ยากไร้ 5 ครอบครัวที่รุกล้ำแม่น้ำพิจิตรลงลึกเกินไปจนได้รับผลกระทบจากการเติมน้ำเพื่อฟื้นฟู น.พิจิตร ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการยกย้ายบ้านขึ้นจากแม่น้ำ โดยหน่วยทหารช่างจากกองทัพภาคที่ 3 , งบประมาณจากมูลนิธิ ทสปช. ,วัสดุก่อสร้างจากท่านเจ้าคุณปรีชา และการควบคุมโครงการโดยกรมเจ้าท่า ผลสำเร็จสุดท้ายของกิจกรรมนี้คือการเพิ่มระดับการส่งน้ำเข้า น.พิจิตร เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพ